Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

 

REGULAMIN FUNDACJI INTEGRACJA

 

DEFINICJE

Usługodawca - Fundacja Integracja z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 1, wpisana do Rejestru Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczo-Rejestrowy. KRS: 0000144578; REGON: 013099416, NIP: 5242324281.

Serwis Usługodawcy - serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwis znajduje się pod adresem: www.sprawniwpracy.pl.

Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z tych funkcji oferowanych przez Serwis Usługodawcy, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.

Usługobiorca - osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Adres email - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Usługobiorcy.

Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu Usługodawcy. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania swoimi Usługami.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

"Ciasteczka" - pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku "ciasteczek" serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.

Regulamin - niniejszy Regulamin.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa:

 • prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
 • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
 • zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu.

Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

 • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisów unikalne Konto, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.

Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego Adresu email. Adres ten jest podawany bezpośrednio na formularzu rejestracyjnym lub uzyskiwany przez Usługodawcę. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego Adresu email, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Usługobiorcy.

Adres email jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu email oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować "ciasteczka".

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy,
 • wysyłania na Adres email Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
 • umożliwienia Usługobiorcom utworzenia Konta w Serwisach Usługodawcy przy użyciu Adresu email używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego Konto zostało usunięte,
 • odmowy świadczenia Usług jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres email,
 • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
 • dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie b.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisów na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.

Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:

 • publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
 • wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
 • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
 • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców,
 • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
 • usunięcia z Serwisów treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie dla Usługobiorców.

Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług. Usługobiorca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.

Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 • za treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 • informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach Usługodawcy lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,
 • utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
 • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
 • podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta,
 • nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługobiorca ma prawo do ochrony prywatności zgodnie z Polityką Prywatności stosowaną przez Usługodawcę do każdego Użytkownika Serwisu Usługodawcy. Polityka Prywatności jest dostępna Serwisie Usługodawcy pod adresem http://sprawniwpracy.pl/polityka-prywatnosci.

Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

 • imię i nazwisko,
 • miejsce zamieszkania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • telefon kontaktowy
 • miejsce pracy,
 • data urodzenia,
 • wykształcenie,
 • zawód,
 • historia zatrudnienia,
 • historia edukacji i odbytych szkoleń
 • informacje dotyczące niepełnosprawności.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Usługobiorców został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Usługobiorcy potencjalnym pracodawcom, administratorem danych osobowych Użytkownika staje się pracodawca, który jednocześnie staje się odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie.

Usługodawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

Dane osobowe przechowywane są przez spółkę Interactivo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Słabego 7 na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, Adres email),
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego na Serwisie formularza lub na adres poczty elektronicznej sprawniwpracy@integracja.org.

Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.

Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:

 • naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
 • powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 • umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 • wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
 • usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
 • otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Konta.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2013.

Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie Usługodawcy.

O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisach Usługodawcy.

W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Załączniki stanowią integralną część Regulaminu, a ich zmiana, w szczególności zmiana zakresu lub rodzaju Usług nienaruszająca dotychczasowych umów o świadczenie usług, nie stanowi zmiany Regulaminu.

 

Załącznik nr 1

WYKAZ I OPIS USŁUG

Profil z danymi Usługobiorcy

Usługobiorca może przechowywać swoje dane związane z przebiegiem kariery zawodowej w Profilu zarządzanym dla niego niej przez Usługodawcę.

Dane te mogą być podane przez Usługobiorcę w celu zgromadzenia w jednym miejscu informacji o historii edukacji i przebiegu kariery zawodowej, plików CV, listów motywacyjnych, etc. Dane te mogą być również używane przez Usługobiorcę podczas aplikowania na oferty pracy.

Zamieszczenie Profilu Usługobiorcy w Serwisie Usługodawcy może być uzależnione od:

 • wypełnienia określonych pól w profilu Usługobiorcy; w takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się wyraźnie oznaczyć wymagane pola,
 • zamieszczenia stosownych plików w określonym przez Usługodawcę formacie i nie większych niż określony przez Usługodawcę limit wielkości zamieszczanych plików,
 • treści i formy danych, która musi być adekwatna do określonej przez Usługodawcę specyfiki i przeznaczenia danych (np. zdjęcie profilowe musi przedstawiać wizerunek Usługobiorcy w sposób umożliwiający jego rozpoznanie).

Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi w przypadku braku aktualizacji Profilu przez Usługobiorcę w okresie dwóch lat.

 

Rekomendowane oferty

Usługodawca może informować Usługobiorcę o ofertach pracy i ofertach edukacyjnych lub szkoleniowych wybranych dla Usługobiorcy na podstawie analizy ofert, które Usługobiorca oglądał i na które wysyłał aplikacje.

Oferty rekomendowane są prezentowane Usługobiorcy za pośrednictwem jego Konta, a przy wyrażeniu dodatkowej zgody mogą być również wysyłane na Adres email Usługobiorcy.

Historia aplikowania na oferty pracy

Usługobiorca ma możliwość przechowywania historii aplikowania na oferty pracy.

W przypadku ofert, na które aplikacje są wysyłane za pomocą "Aplikuj Online", fakt zaaplikowania na ofertę jest automatycznie zapisywany na Koncie Usługobiorcy.

CV Usługobiorcy w bazie CV kandydatów dla pracodawców

Usługobiorca może zamieścić swoje CV w bazie CV kandydatów udostępnianej pracodawcom.

Warunkiem zamieszczenia CV w bazie CV kandydatów jest wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na udostępnianie zamieszczonego w Profilu pliku CV pracodawcom, którzy korzystają z bazy.

Dopuszczalne jest wyłącznie zamieszczanie przez Usługobiorcę plików CV w określonym przez Usługodawcę formacie i nie większych, niż określony przez Usługodawcę limit wielkości.

Zamieszczenie CV Usługobiorcy w bazie CV kandydatów może być uzależnione od wypełnienia określonych pól w profilu Usługobiorcy. W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się wyraźnie oznaczyć wymagane pola.

W przypadku braku aktualizacji CV przez Usługobiorcę w okresie dwóch lat Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi.

 

Wzory CV i listów motywacyjnych, dokumenty i poradniki

Usługobiorca ma możliwość pobrania dokumentów udostępnionych przez Usługodawcę, a w szczególności wzorów CV i listów motywacyjnych.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu i formy udostępnionych informacji w dowolnie wybranym terminie.

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za wynik procesu rekrutacyjnego, w którym Usługobiorca posłużył się wzorami dokumentów oferowanych przez Usługodawcę.