Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Regulamin korzystania z serwisu sprawniwpracy.pl dla pracodawców

ROZDZIAŁ I

WARUNKI OGÓLNE

Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron powstające z chwilą akceptacji Regulaminu w procesie Rejestracji, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług na rzecz Usługobiorcy.

 

DZIAŁ I

WYJAŚNIENIA TERMINÓW

Poniższe pojęcia, którymi posługuje się Regulamin mają następujące znaczenia chyba, że Strony postanowią inaczej:

 1. Usługodawca - Fundacja Integracja z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 1, wpisana do Rejestru Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczo-Rejestrowy. KRS: 0000144578; REGON: 013099416, NIP: 5242324281.
 2. Serwis Usługodawcy - serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis znajduje się pod adresem: www.sprawniwpracy.pl.
 3. Portal - tematyczny serwis internetowy znajdujący się po adresem: www.sprawniwpracy.pl zawierający informację na temat ofert pracy, kariery i rynku pracy.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z tych funkcji oferowanych przez Serwis Usługodawcy,
 5. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców i Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 6. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, poszukująca pracownika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również podmiot działający w imieniu Użytkownika i na jego rzecz lub na rzecz Użytkownika, ale w imieniu własnym, które korzystają z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 7. Adres email - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 8. Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Usługobiorcy.
 9. Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu Usługodawcy. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania swoimi Usługami.
 10. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 11. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 12. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
 13. Pliki cookies - pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies mogą być odczytane przez serwer Serwisu Usługodawcy przy ponownym połączeniu się z tego komputera, mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
 14. Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.
 15. Prawo Telekomunikacyjne - ustawa z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze. zm).
 16. Polityka prywatności - dokument umieszczony w Serwisie Usługodawcy informujący Użytkowników o tym, w jaki sposób będą zbierane i gromadzone ich dane osobowe.
 17. Regulamin - niniejszy Regulamin.

 

DZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  • prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
  • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  • zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed jego zaakceptowaniem, a tym samym przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

 

DZIAŁ III

REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu.
 2. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisów unikalne Konto, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.
 4. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu email. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym .Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu email, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Usługobiorcy.
 5. Adres email jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 6. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu Usługodawcy lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu email oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

 

DZIAŁ IV

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

 

DZIAŁ V

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy,
  • wysyłania na adres email Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  • umożliwienia Usługobiorcom utworzenia Konta w Serwisie Usługodawcy przy użyciu adresu email używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego Konto zostało usunięte,
  • odmowy świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres email,
  • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu Usługodawcy, bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
  • dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów technicznych określonych w podpunkcie drugim,
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisu Usługodawcy na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem Usługodawcy, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 4. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
 5. Usługobiorca ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych na Portalu formularzy zamieszczać w Portalu ogłoszenia, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
 6. Usługobiorca nie może umieszczać w Portalu dwóch lub więcej identycznych ogłoszeń, ogłoszeń, w których nagłówek nie odpowiada nazwie stanowiska (przykładowo "super okazja" i podobnych), ogłoszeń dotyczących nawiązania współpracy, partnerstwa lub podobnych nie związanych z poszukiwaniem pracownia, ogłoszeń dyskryminujących kandydatów pod jakimkolwiek względem. Opublikowane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego stanowiska.
 7. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie dokumenty zamieszczone w bazie CV przez jej Użytkowników stanowią ich wyłączną własność i mogą być przez nich w każdej chwili zmienione lub usunięte. Zmiana lub usunięcie danych z bazy CV przez jej Użytkowników nie stanowi naruszenia należytego wykonania zobowiązań przez Usługodawcę i nie stanowi podstawy dla jakichkolwiek roszczeń ze strony Usługobiorcy.
 8. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  • publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  • wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie Usługodawcy, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić, w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców, funkcjonowanie Serwisu Usługodawcy oraz korzystanie z Serwisu Usługodawcy,
  • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
  • usunięcia z Serwisów treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Usługodawcy.
 11. Zabrania się zamieszczania w Serwisie Usługodawcy oferty, która:
  • jest niezgodna z rzeczywiście oferowanymi kandydatom warunkami pracy;
  • wymaga od kandydata wniesienia jakichkolwiek opłat (w tym - oferty, która zawiera w treści płatny numer telefoniczny 0-7xx);
  • stanowi propozycję handlową;
  • jest związana z nocnym przemysłem rozrywkowym lub przemysłem rozrywki dla dorosłych;
  • wzbudza podejrzenie oszustwa;
  • narusza prawo Wspólnoty Europejskiej;
  • wymaga od kandydata skontaktowania się z pracodawcą w celu poznania szczegółów dotyczących firmy lub złożonej oferty;
  • stanowi pośrednie lub bezpośrednie odesłanie kandydata do właściwej oferty, zamieszczonej na innej stronie w sieci (w tym - na stronie firmy);

 

DZIAŁ VI

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie dla Usługobiorców.
 2. Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do Internetu. W celu korzystania z Usług, Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów.

 

DZIAŁ VII

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług. Usługobiorca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.
 4. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za wynik procesów rekrutacyjnych, rozpatrywania wniosków, w którym Usługobiorca posłużył się wzorami dokumentów oferowanych przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • za treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  • informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach Usługodawcy lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,
  • utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
  • podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta,
  • nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

 

DZIAŁ VIII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługobiorca ma prawo do ochrony prywatności zgodnie z Polityką Prywatności stosowaną przez Usługodawcę do każdego Użytkownika Serwisu Usługodawcy. Polityka Prywatności jest dostępna Serwisie Usługodawcy pod adresem http://sprawniwpracy.pl/polityka-prywatnosci.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 3. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia określonej  Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:
  • nazwa firmy
  • adres firmy
  • adres poczty elektronicznej,
  • imię i nazwisko osoby kontaktowej,
  • telefon osoby do kontaktu,
  • informacje o dostosowaniu miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
  • krótka charakterystyka działalności firmy,
  • profil poszukiwanych kandydatów
 4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Usługobiorców został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 5. Usługodawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
 8. Dane osobowe przechowywane są przez Fundację Integracja z siedzibą przy ul. Dzielnej 1, 00-162 Warszawa.

 

ROZDZIAŁ II

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Usługobiorcy (nazwa firmy, imię, nazwisko, Adres email),
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego na Serwisie formularza lub na adres poczty elektronicznej sprawniwpracy@integracja.org.
 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

 

ROZDZIAŁ III

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.
 2. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  • powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  • umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  • wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
  • usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
  • otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 3. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Konta.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.03.2016 r.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie Usługodawcy.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisach Usługodawcy.
 4. Wprowadzenie do Usług nowych funkcji nie stanowi zmiany Regulaminu, ani zawartej umowy o świadczenie Usług i nie wymaga zgody Usługobiorcy.
 5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
 6. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu, a ich zmiana, w szczególności zmiana zakresu lub rodzaju Usług nienaruszająca dotychczasowych umów o świadczenie usług, nie stanowi zmiany Regulaminu.

 

Załącznik nr 1

WYKAZ I OPIS USŁUG

 1. Profil z danymi Usługobiorcy
 2. Usługobiorca może przechowywać swoje dane związane z profilem działalności firmy w Profilu zarządzanym dla niego przez Usługodawcę.
 3. Dane te mogą być podane przez Usługobiorcę w celu zgromadzenia w jednym miejscu informacji o profilu działalności firmy, charakterystyce firmy, profilu poszukiwanych kandydatów etc. Dane te mogą być również używane przez Usługobiorcę podczas publikacji profilu pracodawcy.
 4. Zamieszczenie Profilu Usługobiorcy w Serwisie Usługodawcy może być uzależnione od:
  • wypełnienia określonych pól w profilu Usługobiorcy; w takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się wyraźnie oznaczyć wymagane pola,
  • zamieszczenia stosownych plików w określonym przez Usługodawcę formacie i nie większych niż określony przez Usługodawcę limit wielkości zamieszczanych plików,
  • treści i formy danych, która musi być adekwatna do określonej przez Usługodawcę specyfiki i przeznaczenia danych
 5. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi w przypadku braku aktualizacji Profilu przez Usługobiorcę w okresie dwóch lat.

Rekomendowane oferty

Usługodawca może informować Usługobiorcę o rekomendowanych kandydatach i ofertach edukacyjnych lub szkoleniowych wybranych dla Usługobiorcy na podstawie analizy ofert, które Usługobiorca oglądał.

Kandydatury rekomendowane są prezentowane Usługobiorcy za pośrednictwem jego Konta, a przy wyrażeniu dodatkowej zgody mogą być również wysyłane na Adres email Usługobiorcy.

Historia oferty pracy

Usługobiorca ma możliwość przeglądania historii oferty pracy.

Wzory dokumentów i poradniki

Usługobiorca ma możliwość pobrania dokumentów udostępnionych przez Usługodawcę,

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu i formy udostępnionych informacji w dowolnie wybranym terminie.