Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Partnerzy strategiczni Programu

Inicjator i organizator Programu


INTEGRACJA
to profesjonalna, ogólnokrajowa organizacja pozarządowa, aktywnie działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów. INTEGRACJA powstała z inicjatywy Piotra Pawłowskiego, twórcy magazynu o tej samej nazwie skierowanego do osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i przyjaciół. Idee INTEGRACJI realizują dwie organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (powstało w 1995 r.) oraz Fundacja Integracja, która została powołana, aby wspierać cele statutowe Stowarzyszenia.

 Kooperanci Programu

PFRON

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (pobierz), którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Projekt "Sprawni w pracy" jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 


Fundacja laCaixa
realizuje i wypełnia swoją misję poprzez Program "Włącz się". Został on oparty na innowacyjnej koncepcji współpracy między firmami społecznie zaangażowanymi, a organizacjami pozarządowymi, których beneficjentami są osoby z grup defaworyzowanych. Należą do nich osoby z niepełnosprawnością, ofiary przemocy domowej, byli więźniowie, bezdomni, młodzi ludzie doświadczający problemów społeczno-ekonomicznych i inni.

 

Mondial Assistance jest wiodącym dostawcą usług assistance oraz ubezpieczeń turystycznych w Polsce i na świecie. To firma o zasięgu globalnym: obecnie z usług Mondial Assistance Group, świadczonych na wszystkich kontynentach, korzysta 250 milionów ludzi, tj. 4% światowej populacji. Pracownicy Mondial Assistance wykonują 1 interwencję co 2 sekundy, tym samym pomagając 3 500 osobom każdej godziny.

 

logo_fundacjapzu

Fundacja PZU

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.

Projekt "Sprawni w pracy" jest współfinansowany ze środków Fundacji PZU.