Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Główny specjalista

Oferta pracy w firmie Urząd Komunikacji Elektornicznej

Data dodania: 2017-12-08


Aplikuj na tą ofertę

Informacje dotyczące pracodawcy

Nazwa firmy
Urząd Komunikacji Elektornicznej
Zobacz profil pracodawcy

Informacje dotyczące oferty

Dział
Lokalizacja
Warszawa, mazowieckie
Obszar zatrudnienia
Administracja państwowa
Główne obowiązki pracownika na danym stanowisku
przygotowywanie dokumentacji do zamówień publicznych realizowanych przy udziale środków pomocy technicznej; współpraca z Instytucją Pośredniczącą; określanie wytycznych organizacyjnych dla ekspertów UKE dotyczących realizacji czynności w procesie kontroli, oceny wniosków, opiniowania zmian w projektach; zapewnianie obsługi administracyjno-organizacyjnej szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów POPC; zapewnienie obsługi administracyjno-organizacyjnej projektów realizowanych w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności archiwizacji dokumentów w sposób umożliwiający właściwą identyfikację poszczególnych czynności wykonywanych w ramach powierzonych zadań.
Wymiar i forma zatrudnienia
1/1 - pełen etat, umowa o pracę

Informacje dotyczące preferowanego kandydata

Wymagania
wykształcenie wyższe; 2 lata doświadczenia w zakresie obsługi projektów finansowanych ze środków pomocowych; znajomość ustaw: o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych; znajomość Umowy Partnerstwa, Wytycznych w zakresie wykorzystywania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020; posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
Dodatkowe informacje
Miejsce wykonywania pracy: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Dokumenty należy przesłać do 12 grudnia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu) na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Administracji i Kadr ul. Giełdowa 7/9 01-211 Warszawa z dopiskiem "Główny specjalista DK/ZPO/5" Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl). Przed przesłaniem aplikacji, proszę o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia na stronie www.uke.gov.pl zakładka nabory. Dodatkowe informacje: (22) 53 49 426 oraz rekrutacja@uke.gov.pl