Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Obowiązkowe wpłaty i zwolnienia z wpłat na PFRON - limity zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

Pracodawca zatrudniający, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zobowiązany do zatrudniania osób niepełnosprawnych w wysokości 6% ogółu zatrudnionych. Jeśli tego nie robi to za każdą niezatrudnioną osobę płaci karę w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników, (czyli około 1421 zł)

Z wpłat, o których mowa w pkt.1, zwolnieni Są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia wynosi, co najmniej 6%.

Przykład: Przedsiębiorstwo zatrudniające na umowę o pracę 100 osób i nie zatrudnia osób niepełnosprawnych płaci, co roku ponad 100 tys. zł. Zatrudniając jedną osobę niepełnosprawną może zaoszczędzić ponad 17 tys. zł.

Uwaga: W rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania określono rodzaje schorzeń osób niepełnosprawnych, które pozwalają na obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Do schorzeń specjalnych zaliczamy:

 • chorobę Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegię, tetraplegię, hemiplegię,
 • znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,
 • głuchotę i głuchoniemotę,
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
 • epilepsję,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • miastenię,
 • późne powikłania cukrzycy.

Oznacza to, że zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, posiadającą jedno z ww. schorzeń, obniża obowiązkową wpłatę trzykrotnie. Natomiast zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, posiadającą jedno z ww. schorzeń, obniża obowiązkową wpłatę czterokrotnie.

Czytaj więcej: