Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Dokumenty potrzebne w poszukiwaniu pracy

 

KONSULTACJE i DOKUMENTY, czyli kilka spraw, które mogą zatrzymać poszukiwania pracy

Już wiesz, że chcesz pracować. Czujesz przypływ pozytywnej energii, powtarzasz sobie w duchu: "Wszystko będzie dobrze! Dam radę! Innym się udało - mnie również się powiedzie!". Entuzjazm to motor napędzający działanie. Pomimo kłopotów i porażek utwierdza nas w przekonaniu, że postępujemy słusznie. Zanim jednak puścisz w ruch wielką machinę poszukiwawczą, przeanalizuj dokładnie swoją sytuację zdrowotną i prawną. Być może okaże się, że pomimo optymistycznego nastawienia i świadomości czekających cię wyrzeczeń, nie będziesz mógł podjąć pracy, która by ci odpowiadała. Nie dopuść do tego, aby niedopilnowanie pewnych formalności, czy brak wiedzy prawnej sprawiły, że wymarzona posada - przysłowiowo - przejdzie ci koło nosa.

 

PO PIERWSZE: skonsultuj się ze swoim lekarzem

Jeśli chcesz podjąć pracę pełnoetatową - zapytaj lekarza, czy twój stan zdrowia pozwala ci na pracę przez siedem, osiem (na czasem nawet więcej) godzin dziennie, czy też bardziej wskazana byłaby dla ciebie praca w niepełnym wymiarze godzin;

 • ustal, czy leki, które przyjmujesz nie będą zaburzać twoich funkcji psychofizycznych, tzn. czy zażywając je będziesz mógł normalnie funkcjonować w sensie ruchowym i umysłowym. Czy przy dotychczasowych dawkach będziesz mógł pozwolić sobie na zwiększony wysiłek, czy też dawki leku należy zmienić, bądź też nawet zastąpić go innym;
 • dowiedz się, czy w najbliższym czasie nie czekają cię operacje lub inne zabiegi, a po nich wydłużony okres rekonwalescencji czy rehabilitacji. Może się też okazać, że lekarz zamiast na stanowisku pracy chętniej widziałby cię w sanatorium. Żadna z opisanych sytuacji nie jest powodem, abyś miał rezygnować z poszukiwania pracy. Tylko nieliczni mogą liczyć na łut szczęścia i zatrudnienie już po kilku odpowiedziach na oferty pracy. Ważne jest jednak, abyś posiadał pełną wiedzę na temat swojego stanu zdrowia i mógł w każdej chwili odpowiednio modyfikować swoje plany - zarówno osobiste (zdrowotne) jak i zawodowe; zbierz wszystkie dokumenty dotyczące twojej choroby i wykonaj ich kopię. Pracodawca nie musi znać szczegółów schorzenia - o ile oczywiście efekty uboczne choroby (np. utrata przytomności, częste omdlenia, zawroty głowy, trudności ze słyszeniem czy widzeniem itp.) nie będą stwarzały dodatkowego zagrożenia dla ciebie i twoich współpracowników. Pełną informację powinien posiadać lekarz, którego twój pracodawca upoważnił do sprawowania opieki medycznej nad swoimi pracownikami. W każdej chwili może on poprosić cię o przyniesienie kopii dokumentacji choroby, w celu umieszczenia ich w kartotece medycznej firmy.

 

PO DRUGIE: zbierz i skopiuj wszystkie dokumenty

a) dotyczące twojej nauki i kariery zawodowej - potwierdzające zdobytą przez ciebie wiedzę, doświadczenia i umiejętności:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (jeśli twoja edukacja skończyła się na tym etapie), szkoły średniej lub świadectwo maturalne, dyplom lub licencję ze szkoły wyższej;
 • świadectwa ukończenia kursów - nie tylko tych dodatkowych związanych z twoim wykształceniem kierunkowym, ale też wszystkich szkoleń zawodowych i hobbystycznych;
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy - jeśli firma, w której pracowałeś już nie istnieje, musisz zwrócić się o wydanie kopii zaświadczeń do jednostki, która przechowuje dokumenty zlikwidowanego zakładu pracy; dokumentów szukaj w tzw. organach założycielskich (np. u wojewody), w organach nadrzędnych (np. w określonym ministerstwie, urzędzie czy innej instytucji), w archiwum lub w specjalnych firmach przechowalniczych;

b) dotyczące twojej sytuacji prawnej - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty socjalnej.

 

PO TRZECIE: sprawdź, ile możesz zarobić?

Uwaga! Ważna informacja! Szczegółowe informacje na ten temat będzie można uzyskać np. w oddziałach ZUS - www.zus.pl, na portalu www.niepelnosprawni.pl oraz w infolinii Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji - 801 801 015.

Każdy z nas chciałby zarabiać jak najwięcej. Jeśli jednak pobierasz rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę socjalną, wysokość oraz źródła twoich zarobków (przychodów) mogą mieć bezpośredni wpływ na zmniejszenie lub zawieszenia wypłacanie tych świadczeń.

Jeśli otrzymujesz rentę z tytułu niezdolności do pracy, może ona zostać zawieszona lub zmniejszona, jeśli osiągasz przychody z takich źródeł jak:

 • umowy zawarte z pracodawcami na czas próbny, określony, nieokreślony - w tym: jeśli jednocześnie wykonujesz umowy zlecenia, agencyjne lub o dzieło na rzecz pracodawcy
 • umowa o przekazanie praw autorskich i umowy patentowe prace chałupnicze
 • prace wykonywane odpłatnie - na podstawie skierowania do pracy - podczas odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania
 • członkostwo w rolniczych spółdzielniach
 • prowadzenie działalności pozarolniczej lub współpraca z osobami zajmującymi się taką działalnością
 • żołdy żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych honoraria z działalności twórczej i artystycznej
 • renty inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty rodzinne po nich.

Jeśli otrzymujesz rentę socjalną, na zawieszenie tego świadczenia będą miały wpływ wszystkie twoje dodatkowe dochody - również umowy o dzieło oraz z najmu lub dzierżawy - chyba, że jest to element prowadzonej przez ciebie działalności gospodarczej.

Ile możesz dodatkowo zarobić, jeśli otrzymujesz rentę z tytułu niezdolności do pracy? Możesz dodatkowo dorobić w ramach dwóch progów dochodowych: 70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ustalana jest co kwartał i podawana do publicznej wiadomości na stronie Internetowej Głównego Urzędu Statystycznego - www.gus.pl lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - www.zus.pl. Jeśli osiągasz miesięczny przychód (przychód to kwota brutto - razem z podatkiem i składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) niższy lub równy 70% przeciętnego wynagrodzenia, nie powoduje to ani zmniejszenia ani zawieszenia twojego świadczenia. Jeśli jednak twój miesięczny przychód przekroczy ten pułap, świadczenie rentowe zostanie obniżone o kwotę przekroczenia (czyli o przychód ponad 70% przeciętnego wynagrodzenia). Najwyżej jednak o tzw. kwotę maksymalnego zmniejszenia, która ulega zmianie rokrocznie 1 marca. Uzyskiwanie przychodów powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia powoduje zawieszenie wypłaty renty na czas osiągania takich dochodów.

Ile możesz dodatkowo zarobić, jeśli otrzymujesz rentę socjalną?

Prawo do renty socjalnej może zostać zawieszone, jeśli twoje miesięczne przychody są wyższe niż 70% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej.

Uwaga! Ważna informacja! Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie kontroluje twoich przychodów. Jeśli pobierasz rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę socjalną i zaczynasz zarabiać więcej niż powinieneś - powiadom o tym ZUS. Ten zaś poprosi twojego pracodawcę o zaświadczenie o zarobkach i stosownie się zachowa, czyli zmniejszy twoje świadczenie rentowe albo zawiesi jego wypłacanie. Renta socjalna może ulec tylko zawieszeniu, a renta z tytułu niezdolności do pracy - zawieszeniu lub zmniejszeniu!

 

Czytaj więcej: